Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

UMENIE SPIŠA

Levoca Juraj

Regióny ako Spiš, Sedmohradsko a Alsasko sú úžasným fenoménom Európy. Počas vzostupnej (budovateľskej) fázy stredoveku sa v nich stretli viaceré kultúry, ktoré popri sebe existovali a vzájomne sa obohacovali. Poznávanie kultúrneho dedičstva týchto výnimočných regiónov je hodnotným zážitkom.

Poznávací zájazd
KR ZIP 7

Kultúrny región Spiš (Zips) na severnom okraji niekdajšieho Uhorského kráľovstva je v prostredí kultivovaných Európanov pomerne známym pojmom. Na množstve a kvalite jeho (najmä stredovekého) kultúrneho dedičstva sa podieľala jeho poloha, stopy prastarého osídlenia, rôznosť a životaschopnosť tu žijúcich etník, privilégiá, samosprávnosť miest, sídlo prepošstva, ako aj blízkosť rudného bohatstva.

Poloha, to bolo susedstvo s kráľovstvami Poľským a Haličským, cesty obchodu i umeleckých poznatkov. Na kontinuitu prastarého osídlenia nadviazali sídla slovanských roľníkov a remeselníkov. Okolo roku 1200, a v ďalších etapách aj neskôr, sem uhorskí králi pozvali „hostí“ z nemeckých regiónov (Sasko, Bavorsko, Švábsko) a udelili im iniciačné i trvalé privilégiá. Popri dedinách a sídlach pôvodnej šľachty (spišskí kopijníci) tak tu pribudla hustá sieť miest, z ktorých väčšina bola nezávislá na feudálnom štáte. Mnohé mali stále kontakty s mestami v Sasku, v nemeckom a rakúskom Podunajsku, ale aj s mestami Krakov či Vratislav. Prostredníctvom Kapituly (prepošstva) a sídla komitátneho hradu sa na Spiš dostával aj vplyv kráľovského dvora v Budíne a arcibiskupstva v Ostrihome. V spišských dolinách  povodia riek Hornád a Hnilec boli roztrúsené tzv. Hornouhorské banské mestá.

Táto zmes prírodných, spoločenských a právnych podmienok bola základom niekoľkých období rozkvetu, ktoré boli najmä v období 13. – 17. storočia. Najznámejším neskorogotickým umelcom je Majster Pavol z Levoče, ktorého diela (a práce jeho dielne) sa tu zachovali na viac ako desiatich miestach. Dnes si ceníme aj sochárske diela neznámeho „Majstra kráľovských figúr“ a tabuľové obrazy z dielní v Spišskej Kapitule, Levoči, Kežmarku.

Naplnenosť stavebného i umeleckého programu a zmena podmienok v ostatných troch storočiach viedli k istej stagnácii hmotnej kultúry, čomu však vďačíme za unikátne zachovanie bohatstva stavebného a výtvarného umenia gotického, neskorogotického a renesančného slohu. Pravdaže aj potom bol Spiš regiónom jedinečného školstva a kultúrnych spolkov. Neskorogotické i neskororenesančné umenie pochádzajúce zo spišských dielní nachádzame aj v susedných regiónoch. Preto naša cesta za poznávaním umenia Spiša vedie aj do kostolov v Liptove, Bardejove, ako aj do banských miest v strede Slovenska.

Itinerár


Zobraziť KR ZIP 7 na väčšej mape

Sobota: Stretnutie vo Viedni (WBhf) o 16:00. Cesta autobusom do hotela v dolnom Liptove.

Nedeľa: Exkurziu začneme v regióne Liptov. Ako predohru k predstaveniu umenia Spiša navštívime kostol nad dedinou Martinček, kde novoobjavené nástenné maľby reprezentujú umelecké prúdy pred rokom 1300. V kostole v Liptovských Matiašovciach sa stretneme s menej známym umením spišského baroka. Prehliadka kostola v Smrečanoch je už plným zážitkom gotického a neskorogotického umenia, ktoré si tunajší donátori dali vyhotoviť v spišských dielňach. Nadpriemernú odozvu dvorského a stopy spišského umenia nájdeme v kláštornom kostole v Okoličnom. Pred ubytovaním v Spišskej Sobote ešte navštívime tunajší farský kostol. Jeho románske časti, typické gotické „spišské dvojlodie“ a vnútorné vybavenie patrí k vrcholnému súboru spišského umenia gotiky i baroka. 

Pondelok: Prvým cieľom našej cesty nemôže nebyť iné ako Spišský hrad (najrozsiahlejší areál stredovekého hradu v strednej Európe), ktorý už v 13. storočí nazývali spišskí Sasi „Zipser Haus“. V krásnom gotickom kostole v Žehre si pozrieme nástenné maľby s jedinečnými výjavmi, a potom navštívime malé opevnené cirkevné mesto Spišskú Kapitulu s románskou katedrálou, objektmi kanonických domov. V interiéri katedrály uvidíme gotické oltáre s tabuľovými obrazmi, ktoré sú prácou dielne, ktorá určovala úroveň gotického maliarstva na Spiši. Poobede sa vyberieme na pomerne náročný výlet do pohoria Slovenský raj, kde na náhornej planine sú vykopávky známeho kartuziánskeho kláštora „Lapis refugii“, ktorý tu stál aj na pamiatku toho, že tu obyvatelia Spiša našli útočište počas vpádu Mongolov. Zastavíme sa aj v kostole v Hrabušiciach, kde uvidíme hlavný oltár z dielne Majstra Pavla. 

Utorok: Cestou do „hlavného mesta spišských Sasov“ – Levoče, si pozrieme známu gotickú kaplnku v Spišskom Štvrtku a gotický dvojloďový kostol v obci Dravce s pozoruhodnými nástennými maľbami a gotickými drevenými stallami. Architektúra a vnútorné vybavenie levočského farského chrámu (9 gotických krídlových oltárov, medzi nimi hlavný, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete, a v interiéri je ešte viac ako sto ďalších umeleckých a umeleckoremeselných diel) je nepochybne najväčším zážitkom cesty. V meste Levoča navštívime aj ďalšie sakrálne pamiatky a expozície múzeí. Vypočujeme si koncert hudby 17. storočia, ktorej záznamy pochádzajú z Levoče. Autobusom sa vyberieme na cestu s unikátnymi panoramatickými výhľadmi na Tatry a Spišskú kotlinu so Spišským hradom. Cesta vedie cez obce s ranogotickými kostolmi a zaujímavými príkladmi ľudovej architektúry – Repaše, Oľšavica, Brutovce, Spišský Hrhov. Napokon sa ešte zastavíme v malom kostolíku v dedine Gánovce, kde uvidíme úžasné gotické rezbárske dielo, figúru Sv. Stanislava.       

Streda: Tento deň sa zoznámime s pamiatkami severnej časti Spiša, kde rieka Poprad a Dunajec opúšťajú územie Slovenska (a predtým aj historického Uhorska) a ako jediné z vnútra Karpatskej kotliny tečú na sever do mora Baltického. Prvé zastávky urobíme ešte v susedstve Spišskej Soboty – v architektonicky cenných stredovekých kostoloch v Matejovciach a Mlynici, kde sú jedinečné príklady gotických krídlových oltárov.Po prehliadke gotického kostola v Lendaku, najstaršieho medzi spišskými dvojloďovými kostolmi, si pozrieme stredoveký kostol vo Výbornej, s pestrým renesančným dreveným stropom na stĺpoch. Potom prekročíme pohorie Magury, za ktorým nás privíta kraj „Zamagurie“, ktorého podstatná časť je chráneným Národným parkom Pieniny. Známou pozoruhodnosťou je tu kláštor v Lechnici, nazývaný „Červený kláštor“, pôvodne kartuziánsky, potom kamaldulský. Súčasťou tejto cesty za kultúrnym dedičstvom Spiša je aj turistický splav plťami prielomom rieky Dunajec, ktorý tu má už viac ako 150 ročnú tradíciu. Cestou späť do Spišskej Soboty navštívime historicky významný hrad Stará Ľubovňa, mesto Podolínec a kostol vo Veľkej Lomnici s významnými gotickými nástennými maľbami.

Štvrtok: Naše putovanie sa sústredí na druhé najdôležitejšie mesto Spiša: Kežmarok. Cestou si pozrieme gotické dvojloďové kostoly v malých mestách Vrbov a Ľubica. V meste Kežmarok uvidíme zaujímavé rozloženie jeho ulíc, pamiatky farského kostola, renesančnú zvonicu, mestský hrad a svetoznámy drevený evanjelický kostol s neuveriteľne pestrým interiérom. V jednej z historických turistických osád vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici, sa naobedujeme v hoteli z obdobia secesie. Potom si pozrieme pamiatky a múzeum vynálezcu J.M. Petzvala v meste Spišská Belá a neskorogotický kostol, renesančnú zvonicu a renesančný kaštieľ v obci Strážky, kde je expozícia Slovenskej národnej galérie s obrazmi mimoriadne zaujímavého maliara Ladislava Mednyánskeho, ktorý tu vyrástol a tvoril.

Piatok: V meste Spišská Nová Ves uvidíme neuveriteľne rozsiahle námestie šošovkového tvaru (aké sme si predtým okomentovali v Hniezdnom a Podolínci) a veľký farský kostol a galériou kamenných gotických reliéfov na svorníkoch klenby. Potom navštívime areál renesančnej a rokokovej svetskej architektúry – kaštieľ v obci Markušovce, kde je múzeum interiérov a klávesových hudobných nástrojov. Potom si pozrieme farský kostol v meste Spišské Vlachy, ktorého neskorogotický interiér (so zvyškami románskej architektúry) je plný rokokových oltárov. Cez hory prejdeme do údolia rieky Torysa v regióne Šariš. V obci Ražňany, mestách Lipany a Sabinov si pozrieme interiéry farských kostolov s pamiatkami spišského umenia (aj z dielne Majstra Pavla), ako aj unikátnymi architektonickými detailmi skorej „uhorsko jadranskej renesancie“. Potom navštívime perlu medzi goticko-renesančnými mestami – Bardejov – námestie, radnicu s expozíciou mimoriadne vzácnych artefaktov a farský kostol so zachovanými jedenástimi gotickými krídlovými oltármi a jedinečnou architektúrou. V susednej dedine Hervartov sa zoznámime so známym gotickým dreveným kostolom s unikátnym interiérom.

Sobota: Posledný deň, našu spiatočnú cestu obohatíme ešte prehliadkou jedinečných pamiatok spišskej i podunajskej gotiky (Viedeň, Norimberg) v oblasti banských miest na strednom Slovensku. V malom kostole Sásová uvidíme jedinečný súbor gotických krídlových oltárov. V meste Banská Bystrica navštívime muzeálnu expozíciu v dome (pôvodne podnikateľskej spoločnosti Thurzo – Fugger) a mestský farský hradný kostol s mnohými vzácnymi architektonickými a sochárskymi dielami. Medzi inými architektonické finesy viedenskej stavebnej huty, „veit stossovské“ súsošie Krista na Olivovej hore, veľký krídlový oltár od Majstra Pavla z Levoče i barokové fresky Antona Schmidta. Večer príchod do Viedne.

Levoca Jan Pavol

Balík služieb:

V cene zájazdu sú poskytované nasledovné služby:

 • kvalifikovaný sprievodcovský servis
 • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 • doprava z Viedne, počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom
 • 7 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 7x raňajky, 7x obed, 7x večera
 • vstupné (okrem Skupín a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Skupín a VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu KR ZIP 7 je 925 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 166 Euro.

Pri zájazdoch typu Skupinové zájazdy a VIP-zájazdy sa cena vyratúva individuálne

Terminy         

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd