VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE SIMPICISSIMUS REISEN

(ďalej len „všeobecné zmluvné podmienky“)

 

i. Zmluvný vzťah

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Obstarávateľ zájazdu - Cestovná kancelária SIMPLICISSIMUS REISEN  s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 31138/B, so sídlom Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35 880 180  (ďalej len „CKSR“) a

b) Objednávateľ zájazdu - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom (ďalej len „objednávateľ“). Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CKSR uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku, alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

 

2.  Zmluvný vzťah medzi CKSR a objednávateľom vzniká:

a) uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva),
b) uhradením ceny zájazdu alebo jej časti v prípade individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie,
c) uhradením ceny zájazdu alebo jej časti  pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu.

Uhradením ceny zájazdu, alebo jej časti na účet CKSR je jednoznačným a slobodným prejavom vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu s CKSR, prijatím všetkých zmluvných podmienok a zároveň  vyjadrením súhlasu s nimi.

 

3. Písomná forma ponuky autorizovaná CKSR, vrátane ponuky na internetovej stránke www.simplicissimusreisen.sk, všeobecné zmluvné podmienky a ďalšie písomné informácie zaslané CKSR po obdržaní prihlášky zájazdu, tvoria súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu.

CKSR si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 

4. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CKSR zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred písomne ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd). Akékoľvek ďalšie služby nad rámec ponúkaných služieb, môžu byť poskytnuté s nárokom na osobitnú úhradu týchto služieb. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CKSR právo na úhradu ceny zájazdu alebo jeho časti objednávateľom.

 

5. Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí dohodnutú sumu za objednaný zájazd. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy ako aj  súhlasom na poskytnutie ich osobných údajov CKSR. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje splniť záväzky voči CKSR a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CKSR pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Uhradenie časti alebo celej ceny zájazdu je objednávateľ povinný na výzvu CKSR preukázateľným spôsobom doložiť.

 

6. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve uhradením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná Zmluva a doklad o zaplatení celej ceny zájazdu.

 

ii. Ceny zájazdov

1. Ceny zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CKSR, sú zmluvnými cenami dohodnutými medzi CKSR a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve potvrdenej CKSR.

2. CKSR je v zmysle zákona 281/2001 Z.z. oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu najneskôr do 21. dňa pred začatím zájazdu v prípade, že dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou

3. Zmluvné strany sa dohodli, že CKSR je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zmene kurzu národnej meny štátu, v ktorom sa koná časť zájazdu,  použitého na určenie ceny zájazdu, v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začatím zájazdu.

4.  Písomné oznámenie o zvýšení ceny je CKSR povinná objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

5. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu  a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované v ponuke CKSR.

6. Zľavy je možné dohodnúť len v prípade skupinových zájazdov.

 

iii. Platobné podmienky

1. CKSR má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím.

2. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CKSR je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov najneskôr pri uzatvorení zmluvy. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok spravidla vo výške 30 % ceny zájazdu v lehote splatnosti v súlade s písomnou výzvou CKSR,
b) najneskôr 21dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu.

 

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termíny alebo výšky platieb podľa článku III. všeobecných zmluvných podmienok, je CKSR oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty (stornopoplatku) podľa článku VII všeobecných zmluvných podmienok.

 

iv. práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CKSR informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených  služieb,
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. všeobecných zmluvných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a porušenia právnej povinnosti CKSR a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. všeobecných zmluvných podmienok,
f) právo písomne oznámiť CKSR pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 36 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CKSR v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový objednávateľ nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného objednávateľa. CKSR má nárok na úhradu nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

 

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CKSR súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CKSR,

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu CKSR zaplatenie preukázať dokladom,
c) v prípade oznámenia dodatočných zmien zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne písomne svoje stanovisko CKSR, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí.

d) zabezpečiť u osôb mladších ako15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

e) riadiť sa pokynmi CKSR, sprievodcu,  alebo iného určeného zástupcu CKSR a dodržiavať stanovený program,

f) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CKSR,

g) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,

h) v prípadoch, že účastník zájazdu (objednávateľ) obmedzuje svojim konaním CKSR ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu, porušuje pokyny CKSR, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CKSR je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu objednávateľa je CKSR oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby. Objednávateľ je povinný uhradiť aj vzniknutú škodu, ktorú spôsobil.

i) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými  potrebnými dokladmi.

 

v. práva a povinnosti   cksr

1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CKSR.

2. CKSR je povinná najmä:
a) mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku,
b) pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,


3. CKSR nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

4. CKSR je povinná najneskôr v deň nástupu na zájazd odovzdať objednávateľovi originál Zmluvy a informáciu o poistení insolventnosti CKSR.

 

vi. zmeny dohodnutých služieb

1. Ak je CKSR nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CKSR v lehote určenej CKSR v návrhu zmeny.

2. Ak po začiatku zájazdu CKSR neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť , aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.

3. CKSR je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CKSR povinná:
a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

4. CKSR má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve a ktoré boli poskytnuté na žiadosť objednávateľa a so súhlasom CKSR počas zájazdu.

5. CKSR si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.

 

Vii. odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu, storno polatky

1. CKSR môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom.

2. CKSR si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov (výhrada minimálneho počtu účastníkov). Minimálny počet je zvyčajne 20 účastníkov na zájazd. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov má CKSR právo zájazd zrušiť, najneskôr však 14 dní pred začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 10 dní pred nástupom na zájazd. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CKSR bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už uhradenej ceny zájazdu alebo jej časti.

3. CKSR si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov alebo ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CKSR bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už uhradenej ceny zájazdu alebo jej časti.

4. CKSR je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov než uvedených v tomto článku. V tomto prípade je CK oprávnená zrušiť zájazd najneskôr však 21 dní pred plánovaným začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 14 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CKSR bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už uhradenej ceny zájazdu alebo jej časti.

5. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy:
a) kedykoľvek pred začiatkom zájazdu
b) z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CKSR vyplývajúcich zo Zmluvy

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy zašle doporučene CKSR, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia CKSR.

6. Ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v zmysle ods.5 písm. a), alebo ak CKSR odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CKSR stornopoplatok. Výška stornopoplatku je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd a účtuje sa na osobu vo výške:

• paušál 33,00 EUR a poistné od uzatvorenia Zmluvy do 36. dňa pred nástupom na zájazd
• 30% z ceny zájazdu a poistné od 35. dňa do 21. dňa pred nástupom na zájazd
• 50% z ceny zájazdu a poistné od 20. dňa do 14. dňa pred nástupom na zájazd
• 80% z ceny zájazdu a poistné od 13. dňa do 6. dňa pred nástupom na zájazd
• 90% z ceny zájazdu a poistné od 5.dňa do dňa nástupu na zájazd, alebo sa nedostaví k nástupu na zájazd v deň odchodu a v mieste určenia. 

Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného stornopoplatku, ktorá vznikla CK odstúpením klienta od Zmluvy nie je uhradením stornopoplatku dotknutá.

7. Na určenie počtu dní pre výpočet stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň nástupu na zájazd.

8. CKSR má právo odpočítať stornopoplatok a poistné ako aj náhradu škody od uhradenej ceny zájazdu alebo jej časti.

9. Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo zmeny zájazdu uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 

viii. reklamačné konanie

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

2. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to priamo na mieste u zástupcu CKSR tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CKSR maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

3. O uplatnení nároku na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CKSR. Písomný záznam objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu.

4. Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ uplatniť písomne v CKSR bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv objednávateľ doloží písomný záznam uvedený v predchádzajúcom bode.

5. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je CKSR po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

6. CKSR je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

7. CKSR nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb.

8. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj ďalšej krajiny v ktorej je zájazd CKSR organizovaný, prípadne cez ktorú uskutočňuje tranzit.

 

ix. Osobné údaje

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je objednávateľ vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CKSR, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CKSR a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny konania zájazdu alebo tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CKSR. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

 

x. poistenie insolventnosti  cksr

V súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr má CKSR uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti) s poisťovacou spoločnosťou. Na základe tejto zmluvy vzniká objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva, právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CKSR z dôvodu svojho úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta určenia po trase zájazdu a naspäť do miesta určenia v rozsahu ako je určené v ponuke a Zmluve,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti

 

xi. cestovné poistenie objednávateľa

1. CKSR v zmysle Zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr poskytuje možnosťuzatvoriť cestovné poistenie objednávateľa (individuálne, alebo skupinové) počas konania zájazdu. Ponuka poisťovateľa  pre cestovné poistenie objednávateľa je priložená k Zmluve.

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. Pri odškodňovaní poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k objednávateľovi zájazdu. CKSR nie je oprávnená vstupovať do tohto vzťahu.

 

xii. záverečné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie SIMPLICISSIMUS REISEN, s.r.o. sa riadia ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2. Právne vzťahy medzi objednávateľom a CKSR sa riadia výlučne slovenskou legislatívou.

Text, obrázky, grafika a Všeobecné zmluvné podmienky spadajú pod ochranu autorského práva. Všetky práva vyhradené.